1. Uvodna določila
1.1 Predmetni splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije Analitik opredeljujejo pogoje uporabe navedene mobilne aplikacije oziroma pravice in obveznosti med ponudnikom mobilne aplikacije NB3, Uroš Dolžan s.p., Cankarjeva 2, 4290 Tržič (v nadaljevanju: ”NB3 ”) in uporabnikom te mobilne aplikacije (v nadaljevanju: ”Splošni pogoji uporabe”).
 
1.2 Mobilna aplikacija Analitik omogoča vsakemu uporabniku te mobilne aplikacije enostaven pregled poslovanja, artiklov in storitev. Za delovanje aplikacije je potrebna sklenitev mesečne naročnine v sami aplikaciji.
 
1.3 Uporabnik Mobilne aplikacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki Mobilno aplikacijo prek izbrane mobilne trgovine namesti na svojo pametno mobilno napravo oziroma uporablja Mobilno aplikacijo in sklene ustrezno naročnino (v nadaljevanju: ”Uporabnik”).
 
1.4 Pametna mobilna naprava za potrebe Splošnih pogojev uporabe predstavlja napravo, ki kot sodobna funkcijska enota ponuja naprednejše računalniške sposobnosti in povezljivost ter Uporabniku omogoča, da sam naloži in zaganja zahtevnejše aplikacije (v nadaljevanju: ”Pametna mobilna naprava”).

1.5 Za delovanje aplikacije je potrebno izpolniti nekaj pogojev na strani strežnika. Podrobna navodila najdete na: https://www.nb3.si/ios/analitik .
 
 
2. Prenos Mobilne aplikacije
2.1 Uporabnik lahko prenese Mobilno aplikacijo na svojo Pametno mobilno napravo prek mobilne trgovine Apple AppStore in sicer na način in pod pogoji, ki jih določa ponudnik izbrane mobilne trgovine. Uporabnik je dolžan plačati prenos podatkov (doma ali v tujini), ki mu ga zaračuna izbrani operater po vsakokrat veljavnem ceniku.
  
3. Cena Mobilne aplikacije
3.1 Mobilna aplikacija je v ustrezni trgovini na voljo Uporabniku na voljo brezplačno, za delovanje pa je potrebno skleniti ustrezno mesečno naročnino.
 
3.2 Uporabnik je dolžan plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani ponudnik elektronskih komunikacijskih storitev zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. 
 
 
4. Delovanje in dostopnost Mobilne aplikacije
4.1 NB3 si bo prizadeval vzdrževati Mobilno aplikacijo tako, da bo dostopna nemoteno in brezhibno 24 ur na dan, vse dni v letu. NB3 si bo ves čas prizadevala zagotavljati tehnične pogoje, ki bodo Uporabnikom omogočali nemoteno uporabo Mobilne aplikacije.
 
4.2 NB3 ne odgovarja za morebitno škodo ali neprijetnosti, s katerimi bi se Uporabnik soočil zaradi prekinitve delovanja ali motenega delovanja Mobilne aplikacije.

4.3. Uporabnik mora zagotoviti nastavitve in povezavo z instalacijo Vasco Api na svojih računalnikih.

4.4. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojih podatkov in povezave. NB3 v nobenem primeru ni dolžna preverjati ali skrbeti za varnost,

4.5. Aplikacija se za pridobitev podatkov na vaš strežnik povezuje preko internetne povezave. Strošek prenosa podatkov je v celoti na strani uporabnika.

4.6. Aplikacija za dostop uporablja prijavne podatke, kot jih na svoji strani kreira Uporabnik. V primeru varnostnih tveganj je Uporabnik izključno odgovoren za uporabljanje/spremembo dostopnih podatkov in posledično dostopa do podatkov.


5. Sprememba Mobilne aplikacije

NB3 si pridržuje pravico, da mobilno aplikacijo ter njene vsebine kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oz. brez navedbe razloga spremeni ali ažurira brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.
 
 
6. Omejitev odgovornosti
Uporaba mobilne aplikacije je na lastno odgovornost. Vse vsebine in izračuni na Mobilni aplikaciji so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju Uporabnika. Uporabnikom svetujemo, naj mobilno aplikacijo uporabljajo v skladu s splošnimi pogoji uporabe in predmetnimi navodili. Zavedati se morajo, da so kljub skrbi in testiranju možna odstopanja in napake pri izračunih.

NB3 ne jamči za pravilnost vsebin in izračunov na Mobilni aplikaciji.

NB3 ne prevzema nobene odgovornosti glede funkcionalnosti in kakovosti Mobilne aplikacije.

NB3 prav tako ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti za stvarne ali pravne napake ter kakršnekoli druge morebitne pomanjkljivosti Mobilne aplikacije.

NB3 ne zagotavlja, da Mobilna aplikacija ustreza vsem Uporabnikovim zahtevam in potrebam. Prav tako NB3 ne zagotavlja nemotenega delovanja Mobilne aplikacije in ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti v primeru izpada omrežij, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje Mobilne aplikacije, ter ne odgovarja za primere višje sile.

Uporabnik v celoti odgovarja za ustrezno zaščito vseh podatkov na Pametni mobilni napravi. NB3 ne odgovarja za škodo v primeru izgube teh podatkov na Pametni mobilni napravi in za nedelovanje Mobilne aplikacije, če Uporabnik ne izpolnjuje tehničnih in drugih pogojev za njeno uporabo.

NB3 ne jamči, da Mobilna aplikacija deluje brezhibno in brez prekinitev ter da ne vsebuje nobene škodljive oziroma nevarne programske kode.

NB3 ne jamči, da Mobilna aplikacije deluje na vseh aplikacijah in v kombinaciji z vsako strojno in programsko opremo.

NB3  ne prevzema nobene odgovornosti glede zanesljivosti in kakovosti povezave Mobilne aplikacije z internetom oziroma zanesljivosti in kakovosti prenosa na internetu ali drugem komunikacijskem kanalu.

NB3  ne odgovarja za nastanek kakršnekoli škode ali izgube dohodka iz naslova uporabe Mobilne aplikacije.
 

7. Podpora Uporabnikom
7.1 Vprašanja, pripombe in morebitne pritožbe, ki so na kakršenkoli način povezane s to mobilno aplikacijo ali njenimi vsebinami lahko Uporabniki naslovijo na: uros@nb3.si .
 
7.2 NB3 si prizadeva nuditi podporo Uporabnikom iz člena 7.1 teh Splošnih pogojev uporabe v primeru zahtevnejših oblik podpore po svojih zmožnostih v ustreznem času.
 
7.3 Če se posamezna reklamacija nanaša na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in plačilo storitev posameznega ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev, se mora Uporabnik obrniti na ustrezno službo ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev.
 
 
8. Prenehanje delovanja Mobilne aplikacije
8.1 NB3 lahko kadarkoli preneha zagotavljati dostop do Mobilne aplikacije in njeno delovanje, vendar mora Uporabnike o tem obvestiti na primeren način (npr. z objavo na spletni strani NB3).
 
8.2 Uporabnik ima pravico kadarkoli prenehati uporabljati Mobilno aplikacijo.

8.3 Uporabnik lahko v svoji napravi prekine naročnino.
 
8.4 V primeru prenehanja zagotavljanja dostopa do Mobilne aplikacije oziroma delovanja skladno s členom 8. Splošnih pogojev uporabe Uporabniku avtomatično preneha pravica do uporabe Mobilne aplikacije, kot je določena s Splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik je dolžan nemudoma prenehati uporabljati Mobilno aplikacijo, prav tako pa je dolžan uničiti oziroma izbrisati Mobilno aplikacijo na svoji Mobilni napravi in vse njene morebitne kopije.
 
 
9. Pravice intelektualne lastnine
9.1 Vsi podatki in podobe na Mobilni aplikaciji so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: »ZASP«), Zakonom o industrijski lastnini-1 (v nadaljevanju: »ZIL-1«) in drugo veljavno zakonodajo.
 
9.2 S prenosom Mobilne aplikacije na Pametno mobilno napravo Uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe Mobilne aplikacije izključno na svoji Pametni mobilni napravi, in sicer za osebno (nekomercialno) uporabo.  
 
9.3 NB3 na Uporabnika ne prenaša nobene avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z Mobilno aplikacijo (med drugim tudi ne pravice do uporabe blagovne znamke, logotipa, imena), temveč mu podeljuje zgolj neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe Mobilne aplikacije izključno na svoji Pametni mobilni napravi, in sicer za osebno (nekomercialno) uporabo, vse na način, v obsegu in pod pogoji, kot so določeni v teh Splošnih pogojih uporabe.
 
 
10. Varovanje podatkov Uporabnikov
10.1 NB3 v okviru dajanja Mobilne aplikacije na voljo Uporabnikom prek Mobilnih trgovin zagotavlja, da ne pridobiva, zbira, hrani ali kako drugače obdeluje podatkov Uporabnikov.
 
10.2 V kolikor bi, ne glede na člen 10.1 Splošnih pogojev uporabe, Uporabnik NB3 v okviru namestitve oziroma uporabe Mobilne aplikacije posredoval svoje podatke oziroma bi jih NB3 sama pridobila, se NB3 izrecno zavezuje, da bo te podatke Uporabnika hranila, uporabljala in obdelovala v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji.
 
 
11. Veljavnost Splošnih pogojev uporabe
11.1 Splošni pogoji uporabe začnejo veljati z dnem objave Splošnih pogojev uporabe na spletni strani NB3.
 
11.2 Splošni pogoji uporabe veljajo za vse Uporabnike Mobilne aplikacije in jih v celoti zavezujejo.
 
11.3 Vsak Uporabnik Mobilne aplikacije z uporabo Spletnega mesta neposredno soglaša z vsebino in uporabo Splošnih pogojev uporabe.
 
11.4 V primeru nadgradnje, izdaje nove verzije ali kakršnekoli druge spremembe Mobilne aplikacije veljajo Splošni pogoji uporabe tudi za te nadgradnje, nove verzije ali druge spremembe Mobilne aplikacije, v kolikor NB3 izrecno ne določi drugače.
 
 
12. Spremembe Splošnih pogojev uporabe

12.1 NB3 si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni Splošne pogoje uporabe. V kolikor ni drugače določeno, začne sprememba ali dopolnitev Splošnih pogojev uporabe veljati z dnem objave na spletni strani NB3.
 
12.2 V kolikor se Uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi Splošnimi pogoji uporabe ne bi strinjal, je dolžan Mobilno aplikacijo nemudoma prenehati uporabljati in jo izbrisati iz svoje Mobilne naprave. V kolikor Uporabnik ne preneha uporabljati Mobilne aplikacije in je ne izbriše iz svoje Mobilne naprave se šteje, da se s spremembo ali dopolnitvijo Splošnih pogojev uporabe strinja.
 
 
14. Končna določila
14.1 V primeru nedovoljene uporabe Mobilne aplikacije oziroma kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu do nje oziroma njeni uporabi ima NB3 pravico izvesti vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerekoli druge osebe (npr. preprečitev dostopa do Mobilne aplikacije).
 
14.2 Morebitne spore med NB3 in Uporabnikom v zvezi z uporabo Mobilne aplikacije bosta NB3 in Uporabnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 5. 2021.